Regulamin

Data ostatnich zmian: 01.01.2024


I. Postanowienia ogólne

1. Strona internetowa juliettearmand.pl (zwana dalej “Strona internetowa”), dostępna jest pod adresem www.julittearmand.pl i jest prowadzona przez i należy do spółki o nazwie “COMPLIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą przy ul. Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021406, NIP 7011130951, REGON 524551415, tel.: +48530299139, e-mail: info@compliment.ltd, dalej zwaną „COMPLIMENT”.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze strony internetowej i określa zasady korzystania ze Strony internetowej oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość.


II. Definicje

1. Konsument –osoba fizyczna, która zawiera ze Sprzedawcą umowę w ramach strony internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – Spółka „COMPLIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” z siedzibą przy ul. Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001021406, NIP 7011130951, REGON 524551415, tel.: +48530299139, e-mail: info@compliment.ltd

3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu za pośrednictwem Strony internetowej.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.juliettearmand.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

6. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu

7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

8. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

9. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

10. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

11. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

12. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Produktem nie są jakiekolwiek próbki, czy testery kosmetyków, gdyż Sprzedawca nie prowadzi ich sprzedaży za pośrednictwem Sklepu. Próbki, czy testery kosmetyków mogą być przekazane Klientowi przez Sprzedawcę wyłącznie w przypadku zawarcia pomiędzy stronami umowy sprzedaży Produktu.

13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony internetowej. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosownie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


III. Kontakt ze sklepem

 1. Adres Sprzedawcy: al. Jana Pawła II 61B/247, 00-571 Warszawa
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: info@compliment.ltd
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48530299139
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym rozdziale.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w dni robocze, w godzinach: 7.00 – 15.00.

IV. Postanowienia wprowadzające

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge.
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. Włączona obsługa plików Cookies,
 4. Zainstalowany program Flash Player
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Klient może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta, składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. O potrzebie wystawienia faktury należy powiadomić drogą elektroniczną, na adres: info@compliment.ltd po złożeniu zamówienia, podając niezbędne dane do wystawienia faktury, tj. imię i nazwisko/nazwa firmy, dokładny adres oraz numer NIP/Pesel.

V. Zakładanie konta w sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w rozdziale III.

VI. Zasady składania zamówienia

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup teraz” (lub równoznaczny);
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), oraz wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

VII. Oferowane metody dostawy, czas realizacji oraz płatności

 1. Przesyłki są dostarczane za pomocą firmy kurierskiej DPD (dostawa do 2 dni roboczych, zazwyczaj 24h). Dostawa dla zamówień powyżej 1000 zł będzie realizowana bezpłatnie. Poniżej tej kwoty – obowiązuje opłata w wysokości: 20 zł.
 2. Istnieje również możliwość odbioru osobistego przesyłki. Zamówienia należy odbierać w godzinach 7.00 – 15.00 w dni robocze pod adresem: COMPLIMENT LTD. al. Jana Pawła II 61B/247, 00-571 Warszawa
 3. Zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Zamówienia złożone do godziny 12:00 będą realizowane tego samego dnia. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 będą realizowane następnego dnia roboczego.

VIII. Formy płatności

 1. Przelew tradycyjny. Dane do przelewu: COMPLIMENT LTD. al. Jana Pawła II 61B/247, 00-571 Warszawa

Numer rachunku: 23 1090 1043 0000 0001 5327 3241

W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz numer zamówienia.
Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu środków na koncie sklepu. 

 1. Płatność kartą (Visa, MasterCard, Maestro, American Express). Transakcje realizowane są przy współpracy z portalem PayPal 
 2. Za pośrednictwem serwisu PayPal
 3. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym
 4. Za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl

IX. Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z Rozdziałem VI Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera, co najmniej, oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.

4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w Rozdziale VII Regulaminu.

5. Dostawa produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.


X. Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w Rozdziale III. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów.
 5. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Skutki odstąpienia od Umowy:
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość – Umowę uważa się za niezawartą.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter, Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
 7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 1. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu, nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
 1. Mając na uwadze postanowienia ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, przytoczone w pkt 10 powyżej, Sprzedawca informuje, iż w stosunku do Produktów, których opakowanie zostało naruszone (nie dotyczy opakowania kartonowego, służącego zabezpieczeniu na czas dostawy Produktu) nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

XI. Reklamacja i odpowiedzialność na wady

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 5. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adres Sprzedawcy.
 6. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć, m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy podany w Rozdziale III Regulaminu.

XII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur, dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

XIII. Dane osobowe w sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Strony internetowej, zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony internetowej mogą być udostępniane jak niżej:
 1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 1. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 3. Szczegółowe informacje w zakresie polityki prywatności i plików Cookies znajdują się w zakładce „Polityka prywatności”.

XIV. Ograniczenie odpowiedzialności

 1. COMPLIMENT dokłada wszelkich możliwych starań, aby informacje podawane na Stronie Internetowej były dokładne i aktualne, ale nie daje żadnej gwarancji co do ich dokładności, aktualności i kompletności. Wyrażacie Państwo zgodę na to, że używacie Strony Internetowej i jej treści na własne ryzyko. COMPLIMENT zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści Strony Internetowej w dowolnym terminie i bez informowania o tym wcześniej.
 2. Materiały widoczne na Stronie Internetowej i innych stronach internetowych zostały udostępnione „w formie, w jakiej się na nich znajdują”, bez jakiejkolwiek wyrażonej lub dorozumianej gwarancji. COMPLIMENT nie oferuje jakichkolwiek wyrażonej lub domniemanej gwarancji dotyczącej – bez ograniczeń – ich wartości handlowej i przydatności do określonego celu.
 3. COMPLIMENT nie bierze na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia, wirusy mogące zainfekować Państwa sprzęt lub inny majątek w związku z dostępem do Strony Internetowej, korzystaniem z niej lub jej przeglądaniem bądź pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, materiałów wideo lub audio.

XV. Własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej (w tym znaki towarowe, nazwy handlowe, logo, prawa autorskie…) do materiałów udostępnionych na Stronie Internetowej są w posiadaniu COMPLIMENT lub uzyskano pozwolenie na ich użycie, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Powielanie w jakiejkolwiek formie części lub całości materiałów udostępnionych na Stronie Internetowej jest zabronione, chyba że odbywa się to na podstawie poniższej zgody lub bez oficjalnej zgody COMPLIMENT na piśmie.
 2. Możecie Państwo pobierać lub kopiować materiały z tej Strony Internetowej na własne, niekomercyjne potrzeby, jednak tylko wtedy gdy podacie, że ich źródłem jest Strona Internetowa i opatrzycie je informacją dotyczącą praw autorskich “© COMPLIMENT, wszelkie prawa zastrzeżone”. O ile nie wskazano wyraźnie inaczej, materiałów z tej Strony Internetowej nie można wykorzystywać w inny sposób.
 3. Żadnych informacji zawartych na Stronie Internetowej nie należy interpretować w sposób, który prowadziłby do udzielenia jakiejkolwiek licencji lub prawa na mocy jakiejkolwiek własności intelektualnej (w tym patentu, znaków towarowych lub praw autorskich) COMPLIMENT lub jakiejkolwiek innej osoby trzeciej.
 4. COMPLIMENT nie jest w posiadaniu ani nie ma jakichkolwiek związków z pojawiającymi się na Stronie Internetowej znakami towarowymi osób trzecich. Takie znaki towarowe osób trzecich wykorzystywane są jedynie w celu identyfikacji produktów i usług ich właścicieli i nie oznacza to, że wykorzystanie tych znaków ma jakikolwiek związek z ich sponsoringiem lub wsparciem przez COMPLIMENT.

XVI. Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę – za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

ZAŁĄCZNIK NR 1 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

COMPLIMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Aleja Armii Ludowej 6/164, 00-571 Warszawa

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej ze spółką COMPLIMENT Sp. z o.o. w Warszawie – co do następujących rzeczy:

1.……………………………………………………………………………………………

2. ……………………………………………………………………………………………

3. ……………………………………………………………………………………………

4..……………………………………………………………………………………………

5……………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ….……………………..…………………….

Imię i nazwisko Klienta: ……….……………………..…..……………………………….

Adres Klienta: ………………………………..……………………………………………….

Zamówienie numer: ………………………………..…………………………………..

Data: …….…………………………..………………………………………………………

Podpis Klienta: ………………………………..…………………………………………..
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.